Na základě historických dat víme, že sova pálená u nás celoplošně nebyla běžným druhem a početněji se vyskytovala pouze lokálně či ostrůvkovitě. Její hnízdní populace výrazněji fluktuovala v závislosti na klimatických podmínkách, nabídce potravy a mortalitních faktorech. Přesto je zřejmé, že v 80. a 90. letech 20. století dochází u nás k významnému snížení její hnízdní populace. V období let 1998–2009 hnízdilo v ČR celkem 150–450. V období let 2010–2015 se její početnost v důsledku tuhých zim a dlouhodobého nedostatku potravy snížila na 55–140 párů. Početněji sova pálená hnízdí především v níže položených oblastech Moravy a Čech. V ČR je chráněna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ji řadí mezi silně ohrožené druhy živočichů.

 

Autor: Karel Poprach