Sova pálená je polyfágní druh, její potravu tvoří druhově bohaté spektrum drobných savců a ptáků. V potravě u nás jednoznačně převažují drobné druhy zemních savců (Mammalia) – 96,9 %, z nichž významně dominuje hraboš polní (Microtus arvalis) – 70,5 %. Druhé místo zaujímá rejsek obecný (Sorex araneus) – 10,1 %, třetí místo myšice křovinná a lesní (Apodemus sylvaticus, A. flavicollis) – 4,9 % a čtvrté místo myš domácí (Mus musculus) – 4 %. Hraboš polní je pro sovu pálenou významný nejen svým poměrným zastoupením v kořisti, ale také svojí hmotností (15–40 g) a představuje tak nejvýživnější zdroj potravy. V potravě sovy pálené se vyskytují i hmyzožravé druhy savců (rejsek, rejsec, bělozubka), které většina našich dravých ptáků a některé sovy neloví kvůli silnému zápachu jejich vyměšovacích žláz. Nepříliš početnou složku potravy tvoří ptáci (Aves) – 3,1 %, zejména vrabec domácí (Passer domesticus). Příležitostnou a početně zanedbatelnou složkou potravy jsou dále obojživelníci (Amphibia). Sova pálená loví pátravým, kymácivým letem nízko nad terénem v otevřené krajině, na polích, podél křovin, vodotečí či okrajů lesa a podél silnic na příkopech. Během letu mění směr a výšku. Při zpozorování kořisti klesá dolů, drápy rozevírá bezprostředně před kontaktem s kořistí.

 

Autor: Karel Poprach